24. Kobe Bryant (1978-2020)

24. Kobe Bryant (1978-2020)